Pro-President

 


José Farinha, Pro-President;
Natércia Santos, Pro-President;
Rita Ferreira Anastácio, Pro-President;

 

 

 

 

 

 


Telephone - 249328100
E-mail - propresidente.rp@ipt.pt
Cabinet - GRI - Tomar - Campus
Site - www.gri.ipt.pt

 

^ Topo